DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Historie pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Bakalářský studijní program Historie pro vzdělávání je zaměřen k základnímu poznání dějinného vývoje (podkladem k tomu je korpus základního přednáškového a seminárního cyklu, v jehož rámci jsou zastoupeny dějiny pravěku, starověku, dějiny středověku, novověké a moderní dějiny). Tento základ posléze doplňuje spektrum předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších oblastech historického výzkumu a prezentace historické problematiky (pomocné vědy historické, dějiny umění aj.). S ohledem na vzdělávací charakter studijního programu poté poslední segment studijního plánu reprezentují kurzy orientované k základům pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR. Primárně se však předpokládá, že absolvent bude pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu zaměřeného k učitelství historie pro střední či základní školy. Daný bakalářský studijní program neposkytuje ucelené kompetence pro přímé uplatnění v učitelském povolání.
Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění v odborných institucích či ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. S ohledem na segment studijního plánu orientovaný k problematice vzdělávání je rovněž možné nalézt uplatnění v institucích zaměřujících na prezentaci a popularizaci historického kulturního dědictví (např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů).Doplňující informace MINOR programu

Matematika pro vzdělávání
Obor je nabízen primárně uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu matematiky. Studium Matematiky pro vzdělávání je koncipováno jako sdružené (dvouoborové) a je realizováno výhradně v kombinaci s dalším oborem nabízeným ve sdruženém studiu.
V rámci studia se budete věnovat především těmto skupinám předmětů:
- základní matematické disciplíny (algebra, geometrie, matematická analýza, pravděpodobnost a statistika, diskrétní matematika),
- úvodní didaktické předměty (aplikovaná matematika pro učitele, metody řešení matematických úloh, seminář pedagogické praxe),
- informační a komunikační technologie, úvod do matematického softwaru
- úvody do pedagogických a psychologických předmětů,
- anglický jazyk.
Do svého studijního plánu si však budete moci zařadit i zajímavé volitelné předměty, jako je např. Teorie her, Časové řady nebo Matematika a origami.
U většiny absolventů se očekává pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství matematiky pro střední školy, který umožňuje vyučovat matematiku i na základních školách. Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se přímo uplatnit např. jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy (např. v odborech školství krajských úřadů, České školní inspekci či organizaci CERMAT). Bude-li chtít absolvent programu zamířit úplně mimo školství, může být po zapracování úspěšný díky svému matematickému myšlení například na pozici datového analytika.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf