DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Historie pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Bakalářský studijní program Historie pro vzdělávání je zaměřen k základnímu poznání dějinného vývoje (podkladem k tomu je korpus základního přednáškového a seminárního cyklu, v jehož rámci jsou zastoupeny dějiny pravěku, starověku, dějiny středověku, novověké a moderní dějiny). Tento základ posléze doplňuje spektrum předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších oblastech historického výzkumu a prezentace historické problematiky (pomocné vědy historické, dějiny umění aj.). S ohledem na vzdělávací charakter studijního programu poté poslední segment studijního plánu reprezentují kurzy orientované k základům pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR. Primárně se však předpokládá, že absolvent bude pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu zaměřeného k učitelství historie pro střední či základní školy. Daný bakalářský studijní program neposkytuje ucelené kompetence pro přímé uplatnění v učitelském povolání.
Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění v odborných institucích či ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. S ohledem na segment studijního plánu orientovaný k problematice vzdělávání je rovněž možné nalézt uplatnění v institucích zaměřujících na prezentaci a popularizaci historického kulturního dědictví (např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů).Doplňující informace MINOR programu

Tělesná výchova pro vzdělávání
Cílem studia programu Tělesná výchova pro vzdělávání je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol nebo učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studium je koncipováno jako sdružené a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro sdružené studium. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko a obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé aprobační kombinace. Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizací kvalifikační práce. Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně a bezpečně řídit provozování pohybových aktivit u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacích institucích. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití příslušných kompetencí a aplikace spektra znalostí u dětí a mládeže, z tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách v prostředí školní tělesné výchovy a zájmových volnočasových aktivit.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:

Absolvent má obecné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro střední školy. Vedle toho se předpokládá, že bude disponovat kompetencemi pro řešení teoreticky pojatých problémů, které vycházejí z pracovních úkolů působiště absolventa. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf