DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Historie pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Bakalářský studijní program Historie pro vzdělávání je zaměřen k základnímu poznání dějinného vývoje (podkladem k tomu je korpus základního přednáškového a seminárního cyklu, v jehož rámci jsou zastoupeny dějiny pravěku, starověku, dějiny středověku, novověké a moderní dějiny). Tento základ posléze doplňuje spektrum předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších oblastech historického výzkumu a prezentace historické problematiky (pomocné vědy historické, dějiny umění aj.). S ohledem na vzdělávací charakter studijního programu poté poslední segment studijního plánu reprezentují kurzy orientované k základům pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR. Primárně se však předpokládá, že absolvent bude pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu zaměřeného k učitelství historie pro střední či základní školy. Daný bakalářský studijní program neposkytuje ucelené kompetence pro přímé uplatnění v učitelském povolání.
Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění v odborných institucích či ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. S ohledem na segment studijního plánu orientovaný k problematice vzdělávání je rovněž možné nalézt uplatnění v institucích zaměřujících na prezentaci a popularizaci historického kulturního dědictví (např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů).Doplňující informace MINOR programu

Hudební výchova pro vzdělávání
Studijní program je koncipován jako komplex hudebně teoretických a praktických disciplín, poskytující vysokoškolské hudební vzdělání. Základ teoretické oblasti tvoří systém tradičních nauk o harmonii, hudebních formách, rozboru skladeb a dějin evropské a české hudby. Základ oblasti hudebních dovedností tvoří pěvecký výcvik, hra na klavír a řízení pěveckého sboru. Tyto klíčové disciplíny doplňují další předměty z oblasti poslechových, pohybových a hudebně dramatických činností, souborové hry, hudební informatiky, pedagogiky a psychologie. Disciplíny rozvíjejí schopnost hudebně teoretického myšlení a praktických hudebních činností s ohledem na aktuální trendy hudební výchovy. Cílem studia je vybudování oborových kompetencí studenta vzhledem k hudebně výchovné profesi a připravit jej také pro práci organizátora a realizátora hudebních programů zaměřených na osoby se specifickými vzdělávacími potřebami.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- uplatnění tvůrčím způsobem v hudební praxi, teoretické, umělecké a hudebně výchovné sféře. Získání odpovídající znalostí a dovedností spadající do oblasti hudební teorie a výchovy.
- absolvování bakalářského studia hudební výchovy umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu.

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf