DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Historie pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Bakalářský studijní program Historie pro vzdělávání je zaměřen k základnímu poznání dějinného vývoje (podkladem k tomu je korpus základního přednáškového a seminárního cyklu, v jehož rámci jsou zastoupeny dějiny pravěku, starověku, dějiny středověku, novověké a moderní dějiny). Tento základ posléze doplňuje spektrum předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších oblastech historického výzkumu a prezentace historické problematiky (pomocné vědy historické, dějiny umění aj.). S ohledem na vzdělávací charakter studijního programu poté poslední segment studijního plánu reprezentují kurzy orientované k základům pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR. Primárně se však předpokládá, že absolvent bude pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu zaměřeného k učitelství historie pro střední či základní školy. Daný bakalářský studijní program neposkytuje ucelené kompetence pro přímé uplatnění v učitelském povolání.
Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění v odborných institucích či ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. S ohledem na segment studijního plánu orientovaný k problematice vzdělávání je rovněž možné nalézt uplatnění v institucích zaměřujících na prezentaci a popularizaci historického kulturního dědictví (např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů).Doplňující informace MINOR programu

Český jazyk a literatura pro vzdělávání
Cílem studijního programu Český jazyk a literatura pro vzdělávání je připravit studenta v oblasti lingvistické i literárněvědné bohemistiky pro další studium bohemistiky zaměřené především na pedagogickou činnost, stejně jako na činnost nepedagogickou (např. na neučitelsky zaměřené další studium českého jazyka a literatury). Další cíl vzdělávání spočívá ve snaze připravit studenta tak, aby mu rozsah lingvistické a literárněvědné složky všech variant studijních plánů tohoto programu umožnil uplatnit znalosti a dovednosti v pracovních činnostech a pozicích nevyžadujících magisterský stupeň vzdělání, tj. aby mu umožnil flexibilně se uplatnit na trhu práce.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- používat český jazyk v jeho mluvené i psané formě a dokáže výstižně a srozumitelně informovat o jazykových a literárních jevech;
- ovládat základní poznatky z disciplín orientovaných lingvisticky (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, stylistika apod.), literárněvědně (starší česká literatura, česká literatura 19. stol., česká literatura 20. stol., současná literatura, teorie literatury, literární kritika) i didakticky (oborová didaktika českého jazyka a literární výchovy, teorie a výzkum dětského čtenářství);
- má nezbytný znalostní předpoklad (lingvistické, literárněvědné a pedagogicko-psychologické znalosti a dovednosti) pro učitelské povolání, na které se připravuje v navazujícím magisterském studiu.

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf