DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Politologie

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Hlavním cílem studijního programu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblastech politické teorie, metodologie sociálních věd a komparativní politologie. Zvláštní důraz je kladen na tematické oblasti, jimž se věnuje současný srovnávací politologický výzkum (např. analýze proměn politického stranictví a volební a stranické soutěže, kvalitě demokracie a demokratického vládnutí ve víceúrovňové perspektivě, politickému chování, politické komunikaci a politickému marketingu apod.), a sice tak, aby absolventi studijního programu byli schopni analyzovat, kontextualizovat a interpretovat současné společenské a veřejně-politické problémy a výzvy, jimž čelí liberálně-demokratický model vládnutí a současné společnosti, a to na různých úrovních vládnutí.

Aby studenti byli schopni studované fenomény uchopit v souvislostech a dokázali získané znalosti adekvátně propojit, zahrnuje koncept studia kombinaci několika přístupů k výzkumu politiky, jež na sebe logicky navazují, vzájemně se propojují a vytvářejí vzájemně provázaný systém. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na politický proces a jeho jednotlivé aktéry tak studenti v každém semestru získávají znalosti jak z předmětů, jež jsou zaměřeny více teoreticky, tak z předmětů, pomocí nichž získávají schopnost výběru vhodného metodologického aparátu, s nímž mohou následně přistupovat ke konkrétnímu empirickému materiálu (viz blok praktičtěji zaměřených předmětů orientovaných na vysvětlení politických procesů na různých úrovních vládnutí) ve výše vymezených tematických oblastech politické vědy.

Velký důraz je kladen rovněž na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných na pracovním trhu, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace, nebo mohou v rámci vybraných kurzů absolvovat odbornou praxi na vybraných institucích v České republice nebo v zahraniční. Nedílnou součástí studia je důraz na rozvíjení a prohlubování prezentačních a komunikačních dovedností studentů a jejich jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia (při samostatné práci se zahraniční odbornou literaturou), tak zejména pro budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Díky získaným odborným znalostem, dovednostem a způsobilostem bude moci absolvent najít uplatnění v rozličných oblastech pracovního trhu: ve státní službě či veřejné správě na mezinárodní, národní, regionální či lokální úrovni, v neziskovém sektoru a institucích občanské společnosti (nadace, spolky, vzdělávací instituce, nevládní organizace), v médiích, think-tancích, soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, v zahraniční a diplomatické službě, v institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních politických organizacích, v analytických útvarech politických stran (na všech úrovních vnitrostranických struktur), v politickém poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb, v zahraničních firmách, v soukromém sektoru, až po pozice na univerzitách a ve výzkumných institucích. Díky získaným odborným znalostem, dovednostem a způsobilostem bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Politologie rovněž dobře připraven pro doktorské studium politologie, politické teorie, ale také v oborech příbuzných, a to jak na UJEP, tak na jiných českých i zahraničních univerzitách.Doplňující informace MINOR programu

Historie
Jde o typ programu pro ty z uchazečů, kteří se jako absolventi bakalářského studia historie nebo příbuzného vědního oboru rozhodli pokračovat ve studiu, ale současně mají na mysli především širší profesní uplatnění. Jedná se totiž vlastně o dvouoborové studium, kde historie je hlavním, tj. diplomovým oborem (maior), anebo není (minor). Studijní program je proto přizpůsoben tak, že zachovává v plném rozsahu páteřní předměty magisterského studia, současně ovšem uvolňuje časový prostor a umožňuje paralelní studium další vědní disciplíny. Tou může být například mateřský nebo cizí jazyk, či další společenskovědní obor, ale například i zeměpis.
Protože forma studia zaručuje plnohodnotné absolvování magisterského programu historie, i před jejími absolventy se otevírá možnost dalšího, tedy doktorského studia, jak na FF UJEP, tak kdekoliv jinde. Typicky se však jedná o první volbu především pro ty, kteří myslí na povolání učitele, redaktora v oblasti periodik i knižní tvorby, zpravodajů či novinářů, odborně koncipované průvodcovské a informační služby. Absolventi ovšem naleznou uplatnění i na specializovaných pozicích kulturních a vzdělávacích referátů místní a krajské samosprávy či státní správy, stejně jako v kulturních a vzdělávacích institucích, jako jsou muzea, galerie apod.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf